Elevene rydder og holder orden på  sine hytter og tar i løpet av leirskoleuka del i en frokost- eller middagsvakt. De blir ved fremmøte orientert om 40ordensreglementet. Lærerne har ansvaret for all undervisning på dagtid (fra kl. 08.30 til kl. 16.00. Leirskolen ønsker også at forholdene blir lagt til rette for en meningsfylt fritid.

Klasselærere har i følge leirskoleavtalen også  en følgeplikt tilsvarende egen leseplikt (25 t.), men denne håndheves fleksibelt ved Knutmarka.

Vår erfaring med denne ansvarsfordelingen er at den gir de medfø lgende lærere muligheter til å  kunne hygge seg under oppholdet uten at alt for mye arbeid faller på  han/henne. Det er imidlertid viktig at klasselæ reren på  forhånd avklarer med elevene hvilke retningslinjer som skal gjelde for oppholdet. Ved leirskolen er vi konsekvente i forhold til reglementet. Grove brudd på  regelverket gir ikke nødvendigvis "nye" sjanser.

På  samme tid har vi et system som er så  fleksibelt at også  vanskelige elever kan leve med det. Det må fra lærerens side understrekes at den enkelte elev selv er ansvarlig for at oppholdet skal bli vellykket. Mottoet må  være: Hva kan jeg gjøre for å  skape trivsel for mine medelever? Sosial trening er en viktig del av leirskoleoppholdet.